Dnr: 0

1

ÄRENDELISTA

Dnr: 0

2

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Information ekonomisk rapport flyktingmottagning

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Information upphandling avfall

Dnr: 0

6

Internkontroll riskvärdering

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

8

Information - Åtgärder IT-nät för förbättrad kapacitet och driftsäkerhet

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

9

Rapport - Insatser för förbättring IT-infrastruktur

Dnr: 0

11

Förslag till eventuella åtgärder innevarande år

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

14

Undertecknande av avtal för slamtömning

Dnr: 0

17

Sikeå 5:79 Behovsbedömning av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) rörande ny detaljplan

Dnr: o

18

Remiss - Valkretsindelning vid val till landstingsfullmäktige 2018

Dnr: 0

Dnr: 0

22

Remiss angående begäran om lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 651 mellan Robertsfors och Fredriksfors, Robertsfors kommun

Dnr: 0

23

Samrådsremiss om avgränsning av miljöbedömning för länstransportplan för Västerbottens län 2018-2029

Dnr: 0

24

Svar motion 1/2017- införande av efterskottsbetalning av tillsynsavgifter

Dnr: 0

25

Uppföljning av kommunens arbete med uppgifterna enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)

Dnr: 0

27

Redovisning av delegationsbeslut byggnadsinspektör, bygglov mm.

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

28

Redovisning av delegationsbeslut miljöinspektör

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

29

Delgivningar

Handlingen saknar filer