Dnr: 0

1

ÄRENDELISTA

Dnr: 0

2

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Information Hallmanska planen

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Information kustrestaureringsprojektet

Handlingen saknar filer

Dnr: o

5

Internkontroll riskvärdering

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

6

Information

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

7

Ekonomirapport jan-mars 2017

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

8

Återrapport Översiktsplan

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

9

Överklagan gällande ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

10

Kråkan 1 ansökan om till fälligt serveringstillstånd

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

11

Kråkan 1 ansökan om till fälligt serveringstillstånd

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

12

Skinnarbyn 5:24 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

13

Ratahamn 1:3 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

14

Detaljplaner Ånäset - Upphävande av delar av tre detaljplaner inför ombyggnation av E4

Dnr: 0

16

Skäran 15:15 Ansökan om strandskyddsdispens

Dnr: 0

17

Sikeå hamn 1:26 Ansökan om strandskyddsdispens

Dnr: 0

18

Bjurmyrkammen 4:1 Ansökan om strandskyddsdispens

Dnr: 0

19

Bygdeå kyrkobord 1:13 Ansökan om strandskyddsdispens

Dnr: 0

20

Ultervattnet 25:2 Ansökan om strandskyddsdispens

Dnr: 0

21

Hertsånger 22:14 Bygglov för pumphus

Dnr: 0

22

Vägplan E4 Sikeå-Gumboda - Samråd kring samåkningsparkering i Sikeå

Dnr: 0

23

Försäljning Bygdeå industrihus

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

24

Svar motion 1-2015 Öka tillgången till internet för Robertsfors kommuns seniorer

Dnr: 0

25

Svar motion 2-2016 Kommunal integrationsstrategi samt handlingsplan

Dnr: 0

26

Delgivning: Årlig uppföljning av LEH för Robertsfors kommun

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

27

Redovisning av delegationsbeslut byggnadsinspektör

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

28

Redovisning av delegationsbeslut miljöinspektör

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

29

Delgivning meddelanden

Handlingen saknar filer