Dnr: 0

1

170221 ÄRENDELISTA AU

Dnr: 0

2

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Information

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Uppföljning av utskottets resa i kommunen 16-11-29 § 123

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

Dnr: 0

6

Ärenden angående beslut om förbud med vite mot utsläpp av avlopp/WC-vatten

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

7

Information om tillsynsavgift för inventering av enskilda avlopp

Dnr: 0

8

Skinnarbyn 5:24 – Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten Trafikanten Café, Restaurang, Livs

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

9

Fastställande av tillsynsplaner för Robertsfors kommuns tillsyn enligt Tobakslagen (1993:581) och Alkohollagen (2010:1622)

Dnr: 0

10

Uppföljning av livsmedelskontroll 2016

Dnr: 0

11

Uppföljning- Tillsyn enligt Tobakslag (1993:581)

Dnr: 0

Dnr: 0

14

Detaljplaner Ånäset - Upphävande av del av två detaljplaner inför ombyggnation av E4

Dnr: 0

18

Förslag till nya generella föreskrifter och villkor (riktlinjer) för kommunal färdtjänst

Dnr: 0

Dnr: 0

20

Ny samverkansform mellan Umeå, Robertsfors och Vindelns kommuner inom räddningstjänstens ansvarsområde

Dnr: 0

22

Finansiering tjänst som Bostadsförsörjningsstrateg

Dnr: 0

23

Möjlig kameraövervakning väntsalar för buss i kommunen

Dnr: 0

24

Landsbygdskommitténs slutbetänkande

Dnr: 0

Dnr: 0

26

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

27

Avyttring konst

Dnr: 0

28

Förslag till ändringar delegationsordning

Dnr: 0

29

Djäkneboda 3:21 nyttjanderättsavtal för Djäkneboda Byaförening

Dnr: 0

30

Svar motion 2-2015 Laddmöjligheter för elbilar och laddhybrider

Dnr: 0

31

Svar motion 8/2013 om nybyggnationer av flerbostadshus

Dnr: 0

32

Svar motion 9/2012 Robertsfors en jämställd och långsiktigt hållbar kommun

Dnr: 0

33

Delegationsbeslut byggnadsinspektör

Dnr: 0

34

Delegationsbeslut miljöinspektör

Dnr: 0

35

Delgivning – Meddelanden