Dnr: 0

1

ÄRENDELISTA

Dnr: 0

2

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Revisionen PwC

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Rapport ekonomi

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

5

Avrapportering fortsatt arbete översiktsplan

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

6

Återrapport styrgrupp IT

Dnr: 0

7

Återrapport hantering handlingsplan bostadsförsörjning

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

8

Återrapport nytt avtal företagshälsovård, systematiskt arbetsmiljöarbete

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

9

Medborgarlöften

Dnr: 0

11

Antagande av detaljplaner - Förslag angående tillägg till kommunstyrelsens uppdrag

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

12

Kvalitetsredovisning grundskola och fritidshem del 2

Dnr: 0

13

Kvalitetsredovisning Lärcentrum del 1

Dnr: 0

14

Kommunalt uppföljningsansvar för ungdomar

Dnr: 0

Dnr: 0

17

Kråkan 1 - Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, Sikeå SK

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

18

Val av styrelserepresentant i Samordningsförbundet för Robertsfors kommun

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

19

Nominering till URnäras styrelse (LAG-grupp)

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

20

Ungdomsledarstipendium 2016 (Ärendet utgår, och tas upp för beslut 2017)

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

21

Hedersstipendium inom kultur (Ärendet utgår, och tas upp för beslut 2017)

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

22

Svar motion 5/2015 - Överenskommelse kring I Väntan På Ambulans (IVPA)-avtal med Landstinget i Västerbotten

Dnr: 0

23

Välkommen till samarbete för att utveckla tillitsbaserad styrning tillsammans med Tillitsdelegationen

Dnr: 0

24

Avskrivning (Redovisas på sammanträdet)

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

25

Delgivning av delegationsbeslut Barn- och utbildningsutskottet

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

26

Delgivningar

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

27

Skrivelse från Liberalerna

Handlingen saknar filer