Dnr: 0

1

ÄRENDELISTA

Dnr: 0

2

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Information

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Ekonomisk rapport

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

5

MAE - Medarbetarenkäten

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

6

Försäljning av Tullgården. ÄRENDET UTGÅR!

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

Dnr: 0

9

Kreditering av vattenförbrukning efter vattenläcka Ulldalsviken-Spikskärs vattenförening

Dnr: 0

10

Flytt av anslutningspunkt för Grovsand Lill-Kricksands vattenförening (GLV)

Dnr: 0

11

Detaljplan för del av fastigheten Hertsånger 2:5 - exploateringsavtal

Dnr: 0

Dnr: 0

Dnr: 0

19

Förslag till avskrivningar

Dnr: 0

20

Redovisning av delegationsbeslut byggnadsinspektör, bygglov mm

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

21

Redovisning av delegationsbeslut miljöinspektör

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

22

Delgivning meddelanden

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

23

Övriga frågor

Handlingen saknar filer