Dnr: 0

1

Mötets öppnande

Dnr: 0

2

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Information

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Karina Folkesson, Svenskt Näringsliv, informerar om senaste resultatet från undersökningen om företagsklimat

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

5

Ekonomirapport 2

Dnr: 0

6

Plan- och budgetdokument 2017

Dnr: 0

8

Detaljplan fastigheten Mårsgården 4

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

10

Avgifter måltidsverksamhet 2017

Dnr: 0

Dnr: 0

Dnr: 0

Dnr: 0

26

Uppsiktsplikt - Uppsiktsplan 2017

Dnr: 0

29

Attestreglemente - Robertsfors kommun

Dnr: 0

32

Sammanträdesdagar 2017

Dnr: 0

33

Uppföljning av tagna beslut

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

34

Delgivningar

Handlingen saknar filer