Dnr: 0

1

ÄRENDELISTA

Dnr: 0

2

Mötets öppnande och val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Information kring arbete med bostadsförsörjningplan

Dnr: 0

4

Information samhällsbyggnadschef

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

Dnr: 0

6

Avgifter måltidsverksamhet 2017

Dnr: 0

7

Va-taxa, fast eller rörlig debitering

Dnr: 0

Dnr: 0

11

Svar motion 10/2015 - Inrättande av barnchecklista

Dnr: 0

12

Kreditering av vattenförbrukning efter vattenläcka - Södra Norumskustens vattenförening

Dnr: 0

13

Kreditering av vattenförbrukning efter vattenläcka - Aluddens vattenförening

Dnr: 0

14

Angående fastigheten Järven 3

Dnr: 0

15

Detaljplan för del av fastigheten Skäran 3:8

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

17

Detaljplan för del av fastigheten Edfastmark 7:34 m fl

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

18

Detaljplan för del av fastigheten Hertsånger 2:5

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

21

Byggsanktionsavgift

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

23

Fordonet 4 - Bygglov för nybyggnad av garage

Dnr: 0

25

Edfastmark 7:259 - Strandskyddsdispens för nybyggnad av paviljong / Utgår!

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

27

Uppsiktsplikt

Dnr: 0

31

Redovisning av delegationsbeslut byggnadsinspektör

Dnr: 0

32

Redovisning av delegationsbeslut miljöinspektör

Dnr: 0

33

Delgivning - Meddelanden

Dnr: 0

34

Övriga frågor

Handlingen saknar filer