Dnr: 0

Dnr: 0

2

Upprop

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Godkännande av föredragningslista

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

5

Tid och plats för justering

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

6

Interpellation

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

7

Frågor

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

8

Val av ombud till årsstämma för Norrbotniabanan AB

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

9

Temadebatt - Infrastruktur och kommunikation

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

10

Årsredovisning 2022

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

11

Demokratiberedningens verksamhetsberättelse 2022

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

12

Allmänhetens frågor

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

13

Demokratiberedningens verksamhetsplan 2023

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

14

Gruppmöten inför kommunfullmäktige

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

15

Ersättning för externa ledamöters medverkan i kommunala bolagsstyrelser

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

16

Ombudgeteringar av investeringar från 2022 till 2023

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

17

Revisionsrapporter

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

18

Vision för landsbygdernas utveckling

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

19

Renhållningstaxa 2023

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

20

Förutbetald intäkt renhållning 2023

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

21

Föreslagen indexuppräkning av timtaxa för ärenden enligt plan- och bygglagen m fl

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

22

Ansökan om medlemsskap i den ekonomiska föreningen HBV

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

23

Svar motion 2/2022 - Angående byggandet av perronger i Bygdeå och Ånäset samt svar medborgarförslag 2/2023 - perrong och hållplats för resenärer i Ånäset

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

24

Svar motion 3/2022 - Ledningssystem för Robertsfors kommuns samtliga förvaltningar

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

25

Svar motion 5/2022 - Landsbygdssäkring

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

26

Svar medborgarförslag 2/2021: Förslag om att Robertsfors kommun ska ansluta sig till ICAN (International Campaign Abolish Nuclear Weapons) Cities Appeal

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

27

Svar medborgarförslag 9/2021 - Föreningar som rösträknare i kommande nationella, regionala och kommunala val

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

28

Svar Medborgarförslag 1/2022 - Flytt av logen (Töva Lite)

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

29

Svar medborgarförslag 2/2022 - angående turisttidningen Visit Robertsfors

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

30

Svar medborgarförslag 8/2022 - angående lokalhyror

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

31

Delgivningar

Handlingen saknar filer