Dnr: 0

1

Mötets öppnande

Dnr: 0

2

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Delårsbokslut jan-juni 2016

Dnr: 0

4

Barn- och utbildningsutskottets åtgärdsplan ang prognostiserat underskott

Dnr: 0

6

Investeringsbudget

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

10

Ändring i barnomsorgsreglemente

Dnr: 0

12

Avgifter och taxor för 2017 - Socialutskottet

Dnr: 0

13

Återrapportering utifrån revisionsrapport angående barn som far illa

Dnr: 0

14

Förordnande av ledamot att besluta om omedelbart omhändertagande jml LVU §6

Dnr: 0

Dnr: 0

16

Instruktion till styrgrupp för bredbandsutbyggnad Robertsfors kommun, 2016-2017

Dnr: 0

17

Rekommendation om finansiering av nationell stödfunktion till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

18

Angående URnära ideell förenings förfrågan om medfinansiering för landsbygdsutveckling på Umeåregionens landsbygd

Dnr: 0

Dnr: 0

20

Angående barn- och utbildningsutskottets beslut § 40, 2016-05-16

Dnr: 0

21

Svar på medborgarförslag 4/2015 - Bygg om kommunhuset till lägenheter och flytta kommunens verksamhet till E6 kontorsbyggnad

Dnr: 0

22

Byggsanktionsavgift på grund av påbörjad byggnation utan startbesked

Dnr: 0

Dnr: 0

24

Fullmakt att underskriva kommunens lån och borgensförbindelser

Dnr: 0

25

Fullmakt att underskriva köp och försäljning av fast egendom

Dnr: 0

26

Fullmakt att teckna stiftelser mandatperioden 2015-2018

Dnr: 0

27

Delgivningar