Dnr: 0

1

Mötets öppnande

Dnr: 0

2

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Information flyktingverksamheten - David Grahn

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Information Samhällsbyggnadschef

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

5

Delårsbokslut jan-juni 2016

Dnr: 0

6

Investeringsbudget 2017

Dnr: 0

7

Instruktion till styrgrupp för bredbandsutbyggnad Robertsfors kommun, 2016-2017

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

8

Djäkneboda 4:15 Strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

9

LIS-område i Överklinten

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

10

Lägdeå 1:19 Byggsanktionsavgift på grund av påbörjande av byggnation utan startbesked

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

11

Näs 2:14 Bygglov för nybyggnad av förråd och snickarbod

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

12

Skinnarbyn 7:6 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av verkstad

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

13

Delgivningar

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

14

Övriga frågor

Handlingen saknar filer