Dnr: 0

1

Mötets öppnande

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

2

Upprop

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Tid och plats för justering

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

5

Godkännande av föredragningslista

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

6

Val av valberedningsutskottet

Dnr: 0

7

Val av kommunfullmäktiges presidium

Dnr: 0

8

Information till fullmäktige om utsedda gruppledare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

9

Allmänhetens frågestund

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

Dnr: 0

21

Extra kommunfullmäktige för valärenden

Dnr: 0