Dnr: 0

1

Kallelse

Handlingen saknar filer

Dnr: 1

2

Godkännande av föredragningslista

Dnr: 2

3

Verksamhetsuppföljning

Dnr: 3

4

Delårsbokslut jan-jun 2016

Dnr: 4

5

Åtgärdsplan för verksamheter med prognos om underskott för 2016

Dnr: 6

7

Investeringsbudget 2017-2019

Dnr: 8

9

Förordnande av ledamot att besluta om omedelbart omhändertagande jml LVU § 6

Dnr: 9

10

Ej verkställda beslut SoL

Dnr: 10

11

Ej verkställda beslut enligt LSS

Dnr: 11

12

Information Äldre- och handikappomsorgs chef

Dnr: 12

13

Nästa Sammanträde