Dnr: 0

1

Mötets öppnandne

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

2

Upprop

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Godkännande av föredragningslista

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

5

Tid och plats för justering

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

6

Allmänhetens frågor

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

14

Ansökan om medlemsskap i den ekonomiska föreningen Sinfra

Dnr: 0

16

Medborgarförslag 2020/8 - slopande av hallhyra tillika aktivitetsstöd