Dnr: 0

Dnr: 0

2

Fullmäktiges öppnande, Ingrid Sundbom, vice ordförande

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Upprop

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

5

Tid och plats för justering

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

6

Val av kommunfullmäktiges ordförande

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

7

Information ang omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Dnr: 0

8

Utdelning stipendier

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

9

Budget 2017 och plan 2018-2019

Dnr: 0

10

Omfördelning av investeringsbudget

Dnr: 0

11

Allmänhetens frågestund

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

12

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Dnr: 0

15

Svar på motion 1/2016 - Inrätta en årlig återkommande Robertsforsgala

Dnr: 0

17

Val av ordförande i Demokratiberedningen

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

18

Val av ledamot i Jävsnämnden

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

19

Anmälan motion 2/2016 - Kommunal integrationsstrategi samt handlingsplan

Dnr: 0

20

Anmälan medborgarförslag 3/2016 - Gång- och cykelväg mellan Gumboda och Ånäset

Dnr: 0

21

Delgivningar

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

22

Övriga frågor

Handlingen saknar filer