Dnr: 0

1

Mötets öppnande

Dnr: 0

2

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Information

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Uppföljning ekonomi

Handlingen saknar filer

Dnr: 9016/118.109

Dnr: 2016/B0079

Dnr: 9016/112.109

10

Gumboda 2:6 – Serveringstillstånd. Anmälan om betydande förändring av ägarförhållanden

Dnr: 9016/119.109

11

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen för servering av alkoholdrycker till allmänheten av Överklintens Folkets Hus

Dnr: 0

13

Redovisning av delegationsbeslut byggnadsinspektör

Dnr: 0

14

Redovisning av delegationsbeslut miljöinspektör

Dnr: 0

15

Redovisning Meddelanden