Dnr: 0

1

Fullmäktiges öppnande

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

2

Presentation av förhållningsregler för distansmötet

Dnr: 0

3

Upprop

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

5

Godkännande av dagordning

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

6

Tid och plats för justering

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

7

Allmänhetens frågestund

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

8

Interpellation - Åtgärder med anledning av motion 1/2017

Dnr: 0

9

Fråga - Vaccinationsgraden inom kommunens äldreomsorg

Dnr: 0

10

Fråga - Rörande svar på motion 2/2018

Dnr: 0

11

Dragning om Barnkonventionen av kurator Petra Lundmark

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

12

Fyllnadsval ordinarie ledamot i Robertsforshälsans styrelse

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

Dnr: 0

16

Avgifter och taxor: musikskolan, uthyrning av skollokaler, och pedagogiska luncher 2022

Dnr: 0

20

Avgifter måltid

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

22

Inriktningsförslag för samhällsutveckling i samband med anläggande av Norrbotniabanan

Dnr: 0

25

Edfastmark 7:34 - ansökan om köp av kommunal mark, Svenska kyrkan

Dnr: 0

28

Genomgång av politisk organisation

Dnr: 0

29

Ej verkställda beslut enligt SoL Q3 2021

Dnr: 0

30

Ej verkställda beslut enligt LSS Q3 2021

Dnr: 0

32

Avtackning av förtroendevalda

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

33

Anmälan av motion 3:2021 - Barnkonventionen som svensk lag

Dnr: 0

34

Anmälan av medborgarförslag 12/2021 - Pulkabacken i Bygdeå