Dnr: 0

1

Mötets öppnande

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

2

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Godkännande av föredragningslista

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Ekonomisk uppföljning

Dnr: 0

5

Ekonomirapport 1

Dnr: 0

7

Yttrande över återremiss motion 9/2015

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

8

Återrapportering hantering privata medel

Dnr: 0

9

Förordnande LVU

Dnr: 0

10

Information

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

11

Nästa sammanträde