Dnr: 0

1

Fullmäktiges öppnande

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

2

Upprop

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Godkännande av dagordning

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

5

Tid och plats för justering

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

6

Interpellation - Kostnader för hyrpersonal

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

7

Verksamhetsplan och budget 2022

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

8

Investeringsbudget 2022 och plan 2023-24

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

9

Nytt reglemente för “1 kr tomter”

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

10

Samverkansavtal för gemensam PA-nämnd

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

11

Redovisning av delårsbokslut

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

12

Revisionsberättelse delårsbokslut

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

13

Uppföljning av internkontrollplan 2021

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

14

Ekonomisk genomlysning BoU och Sociala

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

15

Ej verkställda beslut enligt SoL år 2021 kvartal 2

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

16

Ej verkställda beslut enligt LSS år 2021 kvartal 2

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

17

Medborgarförslag 7/2021 - Avstyckande av tomter för att möjliggöra försäljnin

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

18

Medborgarförslag 8/2021 - “Nollställande” av Kommunfullmäktiges praxis för vad som räknas som ett medborgarförslag

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

19

Medborgarförslag 9/2021 - Föreningar som rösträknare i kommande nationella, regionala och kommunala val

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

20

Delgivningar

Handlingen saknar filer