Dnr: 0

1

Ärendelista

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

2

Fullmäktiges öppnande

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Presentation av förhållningsregler för distansmötet

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Upprop

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

5

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

6

Godkännande av dagordning

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

7

Tid och plats för justering

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

8

Avsägelse av uppdrag som ledamot i Demokratiberedningen

Dnr: 0

9

Fyllnadsval till Demokratiberedningen

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

10

Information om Helpdesk Politik

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

11

Redovisning om Robertsforsdrift AB:s

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

12

Interpellation - Kostnader för hyrpersonal

Dnr: 0

13

Fråga

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

14

Budgetäskande från Robertsfors kommuns revisorer

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

20

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL avseende år 2021 kvartal 1

Dnr: 0

21

Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS avseende år 2021 kvartal 1

Dnr: 0

22

Allmänhetens frågestund

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

27

Anmälan av Medborgarförslag - 3/2021 - Kulturbyn i Ratan

Dnr: 0

28

Anmälan av medborgarförslag - 4/2021 - Förslag för gångvägen Robertsfors - Sikeå

Dnr: 0

29

Anmälan av medborgarförslag - 5/2021 Tennisbana

Dnr: 0

31

Mötets avslutande

Handlingen saknar filer