Dnr: 0

1

Ärendelista

Dnr: 0

2

Fullmäktiges öppnande

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Presentation av förhållningsregler för distansmötet

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Upprop

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

5

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

6

Godkännande av dagordning

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

7

Tid och plats för justering

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

8

Anmälan av jäv

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

11

Interpellation - Avseende Arbetsutskottets förtydligande av arvodesreglementet 2021-02-08

Dnr: 0

12

Fråga

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

15

Ansvarsfrihet 2020 - övriga nämnder och beredningar

Dnr: 0

17

Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2020 - Stiftelsen RobertsforsBostäder

Dnr: 0

19

Allmänhetens frågestund

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

29

Anmälan Medborgarförslag 1/2021: koppeltvång i tätbebyggda områden

Dnr: 0

30

Anmälan Medborgarförslag 2/2021: Förslag om att Robertsfors kommun ska ansluta sig till ICAN (International Campaign Abolish Nuclear Weapons) Cities Appeal

Dnr: 0

32

Mötets avslutande

Handlingen saknar filer