Dnr: 0

1

Mötets öppnande

Dnr: o

2

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Information

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Information Allaktivitetspark

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

5

Ekonomirapport jan-mars 2016

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

6

Information budgetarbete 2017

Handlingen saknar filer

Dnr: 9016/63.109

Dnr: 9016/52.109

8

Arrende av mark inom fastigheten Edfastmark 7:34

Handlingen saknar filer

Dnr: 9016/31.109

9

Försäljning av del av fastigheten Överklinten 3:77

Handlingen saknar filer

Dnr: 9016/11.109

10

Försäljning av fastigheten Nybyn 4:29

Handlingen saknar filer

Dnr: 2016/B0087

11

Skinnarbyn 5:24 - Bygglov för nybyggnad av motell

Dnr: 2016/B0034

12

Sikeå S:3 - Föreläggande om uppstädning av arrenderad tomt

Handlingen saknar filer

Dnr: 2015/B0174

13

Smaragden 1 - Föreläggande om uppstädning av fastighet

Handlingen saknar filer

Dnr: 9016/82.109

16

Avskrivning del av vattenfaktura

Handlingen saknar filer

Dnr: 9016/86.109

17

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, Sikeå SK

Dnr: 9016/85.109

18

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, Stenfors restaurang

Dnr: 0

19

Redovisning av delegationsbeslut, byggnadsinspektör

Dnr: 0

20

Redovisning av delegationsbeslut miljöinspektör