Dnr: 0

1

ÄRENDELISTA

Dnr: 0

2

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Information

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Uppföljning ekonomi

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

5

Bokslut Allmänna utskottet

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

6

Förslag till avgift för serveringstillstånd

Handlingen saknar filer

Dnr: 9015/275.109

7

Gemensam räddningstjänstorganisation

Handlingen saknar filer

Dnr: 2016/B0038

9

Ansökan om planbesked. Del av Edfastmark 7:34

Handlingen saknar filer

Dnr: 2016/B0031

10

Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av förråd. Edfastmark 7:236

Dnr: 2016/B0011

Dnr: 2016/B0002

12

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus. Lägde 1:19

Handlingen saknar filer

Dnr: 2016/B0222

13

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Nysätra-Brände 18:9

Handlingen saknar filer

Dnr: 2015/B0252

14

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus och carport/förråd. Rickleå 10:19

Handlingen saknar filer

Dnr: 9016/45.109

15

Fastställande av tillsynsplan för Robertsfors kommuns tillsyn enligt tobakslagen

Dnr: 9016/46.109

16

Fastställande av kontrollplaner för Robertsfors kommuns livsmedelstillsyn

Dnr: 9016/43.109

17

Fastställande av delegationsordning

Dnr: 2016/0092-1

18

Föreläggande om efterbehandlingsåtgärd - Fabriken 1

Handlingen saknar filer

Dnr: 2016:0097-1

19

Föreläggande gällande restriktioner för markanvändning vid fastigheten Fabriken 1, Robertsfors kommun

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

20

Redovisning av delegationsbeslut, byggnadsinspektör

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

21

Redovisning av delegationsbeslut, miljöinspektör

Handlingen saknar filer