Dnr: 0

1

Ärendelista

Dnr: 0

2

Fullmäktiges öppnande

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Presentation av förhållningsregler för distansmötet

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Upprop

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

5

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

6

Godkännande av dagordning

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

7

Tid och plats för justering

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

11

Interpellation

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

12

Fråga

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

18

Allmänhetens frågestund

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

28

Uppmärksammande av trogna 25 års medarbetare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

29

Avtackning av förtroendevalda som har avsagt sig sin tjänstgöring

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

30

Anmälan av medborgarförslag 13/2020: Trafikplats i Sikeå i form av en båt med utkikstorn blir Sikeå bro

Dnr: 0

32

Mötets avslutande

Handlingen saknar filer