Dnr: 0

1

Fullmäktiges öppnande

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

2

Upprop

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Tid och plats för justering

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

5

Information - Samordningsförbundet

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

6

Information - Bredbandsstrategi i byarna

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

7

Information - Kvalitetsredovisning för läsåret 14/15

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

8

Information Demokratiberedningen

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

9

Slutrapport Demokratiberedningen 2015

Dnr: 0

10

Revisionsberättelse - Robertsfors kommun 2015

Dnr: 0

11

Årsredovisning Robertsfors kommun 2015

Dnr: 0

12

Revisionsberättelse - Stiftelsen RobertsforsBostäder 2015

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

13

Årsredovisning RobertsforsBostäder 2015

Dnr: 0

14

Justering av kommunstyrelsens ram med anledning av skatteväxling med Västerbottens läns landsting

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

15

Förslag till ombudgetering av medel från 2015 till 2016 för investeringsändamål

Dnr: 0

16

Allmänhetens frågestund

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

17

Kommunfullmäktiges styrkort 2017-2018

Dnr: 0

18

Köp av fastighet och nyproduktion

Dnr: 0

19

Digitala handlingar till kommunfullmäktige

Dnr: 0

20

Taxa för lovfritids

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

21

Taxa för handläggning och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagstiftningen

Dnr: 0

22

Svar på motion 6-2015. Jämställdhetssäkra alla beslut i den kommunala organisationen

Dnr: 0

23

Svar på motion 1-2013. Sveriges mest jämställda kommun

Dnr: 0

24

Svar på motion 7-2015. Utreda om Robertsfors kommun ska ansöka om att ingå i ett samordningsförbund

Dnr: 0

25

Anmälan medborgarförslag 1-2016. Webkameror på vattentornet

Dnr: 0

26

Uppföljning av beslut

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

27

Delgivningar

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

28

Avsägelse av uppdrag

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

29

Mötets avslutande

Handlingen saknar filer