Dnr: 0

1

Mötets öppnande

Dnr: 0

2

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 9016/127.109

Dnr: 9016/129.109

5

Budget 2017 och plan 2018-2019

Dnr: 9014/23.007

10

Återrapportering - Revisionsrapport, Hantering av privata medel

Dnr: 9016/126.109

12

Förordnande av ledamot att besluta om omedelbart omhändertagande jml LVU § 6

Dnr: 0

14

Avskrivning vattenfaktura

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

15

Arrende av mark inom fastigheten Edfastmark 7;34

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

16

Försäljning av mark del av fastigheten Överklinten 3;77

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

17

Försäljning av fastigheten Nybyn 4;29

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

24

Remiss 2016:2, Effektiv vård

Dnr: 9015/276.109

25

Svar på motion 1/2016 - Inrätta en årlig återkommande Robertsforsgala

Dnr: 9015/166.109

26

Svar på medborgarförslag 3/2015 - Fruktträd som gåva till varje nyfött barn i kommunen

Dnr: 9016/90.109

28

Målinriktat kulturstipendium 2016

Handlingen saknar filer

Dnr: 9016/92.109

29

Ungdomsstipendium 2016

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

30

Delgivningar

Handlingen saknar filer