Dnr: 0

1

Ärendelista

Dnr: 0

2

Fullmäktiges öppnande

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Upprop

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

5

Val av tillförordnad 2:e vice ordförande för Fullmäktige

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

6

Godkännande av dagordning

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

7

Tid och plats för justering

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

9

Fyllnadsval av ordinarie ledamot till Kommunstyrelsen

Dnr: 0

16

Allmänhetens frågestund

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

39

Anmälan av medborgarförslag 10/2020: Paddelhall i Robertsfors

Dnr: 0

41

Anmälan av medborgarförslag 12/2020: Vägbelysning Sikeåhamn

Dnr: 0

43

Mötets avslutande

Handlingen saknar filer