Dnr: 0

1

Fullmäktiges öppnande

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

2

Upprop

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Godkännande av dagordning

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

5

Tid och plats för justering

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

6

Fyllnadsval ordförande till Stiftelsen Sikeå Hamn

Dnr: 0

9

Interpellationer

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

10

Frågor

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

13

Allmänhetens frågestund

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

Dnr: 0

43

Anmälan av Medborgarförslag 8.2020 - Hallhyror

Dnr: 0

45

Mötets avslutande

Handlingen saknar filer