Dnr: 0

1

Ärendelista

Dnr: 0

2

Fullmäktiges öppnande

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Upprop

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

5

Godkännande av dagordning

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

6

Tid och plats för justering

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

8

Interpellationer

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

9

Frågor

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

12

Godkännande årsredovisning 2019 RobertsforsBostäder (RoBo)

Dnr: 0

13

Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2019 - Stiftelsen RobertsforsBostäder

Dnr: 0

16

Allmänhetens frågestund

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

33

Mötets avslutande

Handlingen saknar filer