Dnr: 0

1

Ärendelista

Dnr: 0

2

Fullmäktiges öppnande

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Upprop

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

5

Godkännande av dagordning

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

6

Tid och plats för justering

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

7

Budgetinformation, ekonomiska förutsättningar för budgetprocessen 2021-2023

Dnr: 0

9

Fråga - Sveriges bästa kommun

Dnr: 0

10

Fråga - Avseende införandet av Jämställdhetschecklista

Dnr: 0

11

Fråga - Avseende vilken instans som beslutade om kostnaden för motorvärmare

Dnr: 0

12

Fråga - Avseende ombyggnationerna av Apotekaren

Dnr: 0

13

Fråga - Avseende Länsväg 670 som huvudled

Dnr: 0

14

Fråga - Avseende handlingsplanen för en giftfri förskola

Dnr: 0

15

Fråga - avseende upprustning av Karl XI väg

Dnr: 0

18

Allmänhetens frågestund

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

Dnr: 0

Dnr: 0

35

Fyllnadsval av ersättare till Kommunstyrelsen

Dnr: 0

36

Delgivningar

Dnr: 0

37

Mötets avslutande

Handlingen saknar filer