Dnr: 0

1

Ärendelista

Dnr: 0

2

Fullmäktiges öppnande

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Upprop

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

5

Godkännande av dagordning

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

6

Tid och plats för justering

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

10

Fråga

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

11

Information om Landsbygdsutvecklingsrådet

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

12

Avtackningar

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

13

Avsägelse av förtroendeuppdrag

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

16

Allmänhetens frågestund

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

17

Maxtaxa barnomsorgsavgifter

Dnr: 0

Dnr: 0

19

Godkännande av Samverkansavtal för den gemensamma Överförmyndarnämnden

Dnr: 0

20

Avgifter 2020 Barn- och utbildningssektorn

Dnr: 0

21

Avgifter inom Socialutskottets verksamhet 2020

Dnr: 0

24

Äskande investering 2019, matavfallskärl

Dnr: 0

25

Taxa för Robertsfors kommuns tillsyn av handel med vissa receptfria läkemedel

Dnr: 0

26

Taxa för prövning och tillsyn av försäljning av tobak och liknande produkter

Dnr: 0

27

Revidering av Taxa för Robertsfors kommuns prövning och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagstiftningen

Dnr: 0

28

Avgifter för år 2020 - Måltidsverksamheten

Dnr: 0

30

Åtgärd för att få politikerbudget i balans

Dnr: 0

31

Fyllnadsval av ersättare till Kommunstyrelsen

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

33

Mötets avslutande

Handlingen saknar filer