Dnr: 0

Dnr: 0

2

Fullmäktiges öppnande

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Upprop

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

5

Godkännande av dagordning

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

6

Tid och plats för justering

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

7

Interpellationer

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

8

Fråga

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

9

Anmälan av medborgarförslag 8/2019

Dnr: 0

11

Revisionsrapport - granskning av delårsrapport 2019

Dnr: 0

12

Information om Kommunstyrelsens budget för 2020

Dnr: 0

14

Allmänhetens frågestund

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

Dnr: 0

20

Redovisning av motioner och medborgarförslag som fortfarande bereds

Dnr: 0

21

Muntlig information: Avseende beredning inför Kommunfullmäktige

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

23

Mötets avslutande

Handlingen saknar filer