Dnr: 0

Dnr: 0

2

Fullmäktiges öppnande

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Upprop

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

5

Godkännande av dagordning

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

6

Tid och plats för justering

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

7

Val till Nämndeman i Tingsrätten för perioden 2020-01-01 - 2023-12-31

Dnr: 0

8

Allmänhetens frågestund

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

9

Mötets avslutande

Handlingen saknar filer