Dnr: 0

Dnr: 0

2

Fullmäktiges öppnande

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Upprop

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

5

Godkännande av dagordning

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

6

Tid och plats för justering

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

7

Information nya kommunfullmäktigeledamöter

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

8

Interpellation ambulansgarage

Dnr: 0

9

Fråga

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

10

Budgetäskande från Robertsfors kommuns revisorer

Dnr: 0

12

Allmänhetens frågestund

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

13

Bredbandsutbyggnad etapp 2 och 3 Robertsfors kommun

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

21

Information om investeringsbehov för VA-nät

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

25

Mötets avslutande

Handlingen saknar filer