Dnr: 0

Dnr: 0

2

Fullmäktiges öppnande

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Upprop

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

5

Godkännande av dagordning

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

6

Tid och plats för justering

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

8

Entledigande av nämndemannauppdrag R.L

Dnr: 0

9

Avsägelse av förtroendeuppdrag N.B

Dnr: 0

10

Avsägelse av förtroendeuppdrag M.H

Dnr: 0

11

Interpellationer

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

12

Fråga

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

15

Årsredovisning 2018 - Stiftelsen Robertsforsbostäder

Dnr: 0

16

Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2018 - Stiftelsen Robertsforsbostäder

Dnr: 0

19

Allmänhetens frågestund

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

20

Anmälan medborgarförslag 4/2019

Dnr: 0

21

Anmälan Medborgarförslag 5/2019

Dnr: 0

22

Anmälan medborgarförslag 6/2019

Dnr: 0

23

Anmälan medborgarförslag 7/2019

Dnr: 0

25

Äskande på grund av avvikelse i investering, byte aktiv utrustning Robnet

Dnr: 0

28

Modernisering och aktualisering av ekonomiska modeller i samband med förändrad organisation och finansiering av Regionala Kollektivtrafiksmyndigheten (RKM) och Länstrafiken AB

Dnr: 0

29

Indexreglering av taxa för Robertsfors kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning

Dnr: 0

30

Demokratiberedningens beredningsprocess

Dnr: 0

33

Fyllnadsval till Nämndeman i Tingsrätten

Dnr: 0

34

Fyllnadsval till ersättare i Kommunstyrelsen

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

35

Anmälan motion 1/2019: Habiliteringsersättning 2019

Dnr: 0

36

Delgivningar

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

37

Övriga frågor

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

38

Mötets avslutande

Handlingen saknar filer