Dnr: 0

Dnr: 0

2

Information från Kommunsekreterare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

5

Ombudgetering investeringsbudget Utbyggnad WiFi nätverk

Dnr: 0

6

Ombudgetering investeringsbudget Digitala larm SÄBO

Dnr: 0

Dnr: 0

8

Ombudgetering investeringsbudget för inventarier till servicebostad LSS

Dnr: 0

11

Information från sociala sektorn

Dnr: 0

12

Information från Utskottet