Dnr: 0

1

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

2

Godkännande av föredragningslista

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Ekonomisk uppföljning

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Investeringsbudget

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

5

Information från sektorn

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

6

Information Alkohollagen

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

7

Serveringstillstånd

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

8

Revidering - Taxa för Robertsfors kommuns prövning och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagstiftningen

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

9

Uppföljning av Robertsfors kommuns internkontrollplan

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

10

Information om kommande tjänsteskrivelsemall och protokoll

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

11

Ställningstagande om gemensam avfallsplan 2021-2030 med Umeå, Robertsfors, Vindeln, Nordmaling och Bjurholm

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

12

Ansökan om kommunalt vatten i Buafors

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

13

Indexreglering av taxa för Robertsfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

14

Handläggningstid ärenden enligt plan- och bygglagen 2018

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

15

Information ang. detaljplan Sikeå 5:79

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

16

Nybyn 51:1 och 51:2 - Ändring av detaljplan

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

17

Lantvallen 1:21 - Strandskyddsdispens

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

18

Lägde 11:2 - Strandskyddsdispens

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

19

Skäran 15:1 - Samråd med Lantmäteriet ang. avstyckning

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

20

Förslag till riktlinjer vid köp av tomt

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

21

Förnya köpebrev för fastigheten Rickleå 13:8

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

22

Svar motion 1/2017 - Införande av efterskottsbetalning av tillsynsavgifter

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

23

Svar motion 8/2018 - Enskilda avlopp

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

24

Delgivningar

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

25

Övriga frågor

Handlingen saknar filer