Dnr: 0

1

Föredragningslista

Dnr: 0

2

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Godkännande av föredragningslista

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Ekonomisk uppföljning

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

5

Genomläsning av Ks-reglemete samt utskottets uppdrag

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

6

Information från sektorn

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

7

Ks förslag delegationsordning

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

8

Översiktsplan

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

9

Kulturplan

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

13

Information Webbkurs i PBL för förtroendevalda

Dnr: 0

14

Vägledning för bygglovsbedömningar inom riksintresse kulturmiljö i Robertsfors tätort

Dnr: 0

Dnr: 0

18

Medborgarförslag 3/2016 GC-väg mellan Gumboda och Ånäset

Dnr: 0

19

Uppföljning av planerad tillsyn 2018

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

20

Fastställande av tillsynsplan 2019-2021 för Robertsfors kommuns tillsyn enligt miljöbalken

Dnr: 0

21

Uppföljning av livsmedelskontroll 2018

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

22

Fastställande av kontrollplaner för Robertsfors kommuns livsmedelstillsyn 2019

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

23

Uppföljning 2018 - Tillsyn enligt Tobakslagen (1993:581) samt Alkohollagen (2010:1622)

Dnr: 0

24

Fastställande av tillsynsplaner för Robertsfors kommuns tillsyn enligt tobakslagen och alkohollagen 2019

Dnr: 0

25

Trafikplan 2019-2022

Dnr: 0

27

Motion 6/2018 Säkra busshållplatser

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

28

Svar motion 9/2018 - Väg, Gumboda - Robertsfors som huvudled

Dnr: 0

29

Svar motion 14/2018 Bussförbindelser och anslutningstrafik och ringlinjer

Dnr: 0

30

Vattenledning mellan Norra Sandåsen och Gryssjöns östra del

Dnr: 0

31

Indexhöjning VA-taxa 2019

Dnr: 0

33

Övriga frågor

Handlingen saknar filer