Dnr: 0

1

ÄRENDELISTA

Dnr: 0

2

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Kråkan 1 - Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, Sikeå SK

Dnr: 0

4

Edfastmark 7:255 - Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

Dnr: 0

5

Nybyn 48:1, S:1– Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

Dnr: 0

6

Information - Utökat område för spillvatten

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

7

Information - Översiktsplan Umeå kommun, fördjupning Sävar

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

8

Information - Läget inventering avlopp

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

9

Information Utvidgat riksintresse för kulturmiljövården i Robertsfors tätort

Dnr: 0

10

Skrivelse stationsläget resecentrum Robertsfors

Dnr: 0

11

Ekonomisk rapport SHB jan-maj 2018

Dnr: 0

13

Bagaren 8 överklagan av AU-beslut 2018-05-15 § 64 – Bygglov för byte av taktäckningsmaterial

Dnr: 0

Dnr: 0

18

Nybyn 1:20 Bygglov för nybyggnad av lusthus och anmälan om attefallsåtgärd-carport

Dnr: 0

19

Dalkarlså 11:2 - Strandskyddsdispens för schaktning/utfyllnad, anläggande av infiltrationsanläggning samt nybyggnad (ersättande) av huvudbyggnad och garage samt flytt av gäststuga

Dnr: 0

20

Redovisning av delegationsbeslut byggnadsinspektör

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

21

Redovisning av delegationsbeslut miljöinspektör

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

22

Delgivningar

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

23

Övriga frågor

Handlingen saknar filer