Dnr: 0

1

ÄRENDELISTA

Dnr: 0

2

Upprop

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Tid och plats för justering

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

5

Interpellationer

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

6

Frågor

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

Dnr: 0

10

Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2017 - Stiftelsen Robertsforsbostäder

Dnr: 0

11

Allmänhetens frågestund

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

12

ombudgetering av medel från 2017 till 2018 för investeringsändamål

Dnr: 0

Dnr: 0

15

Svar Motion 2/2017 om att se över och förändra den politiska organisationen i Robertsfors kommun

Dnr: 0

Dnr: 0

22

Anmälan Motion 14/2013 - Byggande av förskolor i Djäkneboda och Norum

Dnr: 0

24

Anmälan Motion 1/2018 - Statsbidrag för 2018 till kommuner för habiliteringsersättning

Dnr: 0

27

Anmälan Motion 2/2018 - Robertsfors kommun bör ta ett samordningsansvar för våra enskilda vägar i kommunen