Dnr: 0

1

ÄRENDELISTA

Dnr: 0

2

val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

information

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Uppföljning ekonomi

Dnr: 0

6

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten – Sikeå SK

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

11

Sikeå 5:112 Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus

Dnr: 0

Dnr: 0

19

Redovisning av delegationsbeslut byggnadsinspektör

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

20

Redovisning av delegationsbeslut miljöinspektör

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

21

Delgivningar

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

22

Övriga frågor

Handlingen saknar filer