Dnr: 0

1

ÄRENDELISTA

Dnr: 0

2

Upprop

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Tid och plats för justering

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

5

Information Gröna näringar, LRF

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

6

Interpellation angående returmarknaden Bruksam

Dnr: 0

7

Interpellation angående föreningsråd/byautvecklingsråd

Dnr: 0

8

Frågor

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

Dnr: 0

12

Maxtaxa barnomsorgsavgifter 2018

Dnr: 0

15

Motion 4/2016 - Pedagogiska måltider

Dnr: 0

16

Anmälan medborgarförslag 7/2017 - Restaurera potatiskällare. Bygg en gång- och cykelväg genom befintlig björkallé som går parallellt med Rickleåvägen.

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

17

Delgivningar

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

18

Mötets avslutande

Handlingen saknar filer