Dnr: 0

1

Mötet öppnas

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

2

Godkännande av föredragningslista

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

6

Förordnande om kompletterande beslutanderätt

Dnr: 0

9

Redovisning av stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2017

Dnr: 0

10

Ej verkställda beslut LSS

Dnr: 0

11

Ej verkställda beslut SoL

Dnr: 0

12

Delegationsbeslut

Dnr: 0

14

Information