Dnr: 0

1

Ärendelista

Dnr: 0

2

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Diskussionsärende

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Information

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

6

Framtida insamling av hushållsavfall i Robertsfors kommun

Dnr: 0

7

Förslag till taxeändring för renhållning

Dnr: 0

8

Revidering av Slamtaxan

Dnr: 0

9

Prislista för GVA-avdelningens tjänster 2018

Dnr: 0

10

Bygdeå Kyrkobord 1:1, del av - Ansökan om planbesked

Dnr: 0

Dnr: 0

16

Ändring av vägplan för ombyggnad av E4 Sikeå – Gumboda

Dnr: 0

19

Bagaren 8 - Olovligt byggande fasadändring

Dnr: 0

Dnr: 0

23

Ansökan om utökning av gatubelysning/bidrag för enskild ljuspunkt

Dnr: 0

29

Redovisning av delegationsbeslut byggnadsinspektör

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

30

Redovisning av delegationsbeslut miljöinspektör

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

31

Delgivning – Meddelanden

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

32

Övriga frågor

Handlingen saknar filer

Dnr:

33

Handlingen saknar filer