Dnr:

1

Handlingen saknar filer

Dnr: 2

2

Verksamhetsuppföljning

Dnr: 3

3

Ekonomisk uppföljning

Dnr: 4

4

Redovisning av delegationsbeslut

Dnr: 5

5

Ej verkställda beslut LSS

Dnr: 6

6

Ej verkställda beslut SoL

Dnr: 7

7

Information

Dnr: 8

8

Nästa sammanträde