Dnr: 0

1

Ärendelista

Dnr: 0

2

Upprop

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Tid och plats för justering

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

5

Information - Äldreomsorgen

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

6

Information - Medarbetarenkäten

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

7

Budgetförutsättningar

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

8

Interpellationer

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

9

Enkel fråga

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

11

Allmänhetens frågestund

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

Dnr: 0

16

Detaljplan för del av fastigheten Hertsånger 2:5

Dnr: 0

17

Remiss - Valkretsindelning vid val till landstingsfullmäktige 2018

Dnr: 0

18

Svar motion 1-2015 - Öka tillgången till Internet för Robertsfors kommuns seniorer

Dnr: 0

19

Svar motion 2/2016 - Kommunal Integrationsstrategi samt handlingsplan

Dnr: 0

20

Svar motion 1/2017- införande av efterskottsbetalning av tillsynsavgifter

Dnr: 0

21

Anmälan medborgarförslag 5-2017 Bygga en Natur-parkourbana med inslag av thougest träning

Dnr: 0

22

Förordnanden för omhändertagande

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

23

Delgivningar

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

24

Övriga frågor

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

25

Mötets avslutande

Handlingen saknar filer