Dnr: 0

1

ÄRENDELISTA

Dnr: 0

2

Mötets öppnande

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Information

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

5

Uppföljning ekonomi

Dnr: 0

6

Skinnarbyn 5:24 – Beslut om återkallande av serveringstillstånd

Dnr: 0

7

Edfastmark 7:255. – Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten på Modoladugården, Golfklubben

Dnr: 0

8

Nybyn 48:1, S:1. – Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, Ånäset Handel

Dnr: 0

10

Ställningstaganden rörande sträckning Norrbotniabanan Robertsfors kommun

Dnr: 0

11

Vägplan E4 Sikeå-Gumboda Samråd kring samåkningsparkeringen i Sikeå

Dnr: 0

12

Önskemål om hastighetssänkning på väg 651 i Överklinten

Dnr: 0

Dnr: o

15

Nyttjanderättsavtal för fastighet Ånäset 1:34

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

16

Norum 7:57 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av båthus

Dnr: 0

17

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) Förslag till område vid Åsjön, Södra Dalkarlså

Dnr: 0

18

Sikeå 5:79 Detaljplan för ny bebyggelse i Ulldalsviken, Sikeå

Dnr: 0

19

Detaljplan för Prästen 4

Dnr: 0

20

Parken 6 Byggsanktionsavgift för byte av taktäckningsmaterial

Dnr: 0

21

Diskussion om försäljning av fastighet Nybyn 19:6

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

22

Ärenden angående beslut om förbud med vite mot utsläpp av avlopp/WC-vatten

Handlingen saknar filer