Dnr: 0

1

ÄRENDELISTA

Dnr: 0

2

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Avrapportering projekt ASAP

Dnr: 0

5

Dragning av krisledningsplan

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

6

Information kring HR-nämnden och införande av nytt lönesystem

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

7

Information om pågående verksamhet Robertsforshälsan

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

Dnr: 0

9

Ombudgetering innevarande års investeringsbudget - MSB-huset

Dnr: 0

13

Förslag om att bilda regionkommun

Dnr: 0

Dnr: 0

19

Uppföljning av beslut

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

20

Delgivningar

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

21

Övriga frågor

Handlingen saknar filer