Dnr: 0

1

ÄRENDELISTA

Dnr: 0

2

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Information avfalls- och hushållssopor

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Ekonomirapport

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

Dnr: 0

8

Förslag till nya generella föreskrifter och villkor (riktlinjer) för kommunal färdtjänst

Dnr: 0

9

Förslag till ändringar delegationsordning

Dnr: 0

10

Information om investeringen MSB-huset

Dnr: 0

11

Ramjusteringar inom kommunstyrelsens ram 2017

Dnr: 0

12

Ny organisation av verksamheten inom Ensamkommande barn (EKB)

Dnr: 0

15

Avgifter inför 2017 gällande musikskolan, uthyrning av skollokaler, biblioteksavgifter och pedagogiska luncher

Dnr: 0

16

Godkännande av samrådshandling och process för samråd ny Översiktsplan Robertsfors kommun

Dnr: 0

17

Ny samverkansform mellan Umeå, Robertsfors och Vindelns kommuner inom räddningstjänstens ansvarsområde

Dnr: 0

19

Finansiering tjänst som Bostadsförsörjningsstrateg

Dnr: 0

20

Möjlig kameraövervakning väntsalar för buss i kommunen

Dnr: 0

21

Avyttring konst

Dnr: 0

23

Svar motion 8/2013 om nybyggnationer av flerbostadshus

Dnr: 0

24

Svar motion 2/2015 Laddmöjligheter för elbilar och laddhybrider

Dnr: 0

25

Svar motion 8/2015 Robertsfors bör vara både en attraktiv kommun och Arbetsgivare

Dnr: 0

28

Delgivningar

Dnr: 0

29

Delgivning av tagna beslut Su

Dnr: 0

30

Delgivning delegationsbeslut Barn- och utbildning

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

31

Delgivning delegationsbeslut Samhällsbyggnad

Handlingen saknar filer