Dnr: 0

1

ÄRENDELISTA

Dnr: 0

2

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Karolina Filipsson, Trafikstrateg VLL och Johan Haraldsson, Länstrafiken

Dnr: 0

4

Information - Rapport förstudie samverkan räddningstjänsten

Dnr: 0

5

Information - Robertsfors kommun - Bostadsförsörjningsfrågan

Dnr: 0

Dnr: 0

7

Information - Översiktsplan, utkast samrådshandling

Dnr: 0

8

Slutrapport Demokratiberedningen 2016

Dnr: 0

9

Aktivitetsplan 2017 - Demokratiberedningen

Dnr: 0

10

Samverkan mellan Brottsofferjouren Umeås, Bjurholms, Nordmalings, Robertsfors, Vindelns och Vännäs kommuner

Dnr: 0

13

Fördelning av anläggnings- och inventariebidrag år 2017

Dnr: 0

Dnr: 0

Dnr: 0

18

Förordnande som vigselförrättare

Dnr: 0

19

Information kommunstyrelsens arbetsmiljöansvar

Dnr: 0

20

Delgivningar

Dnr: 0

21

Övriga frågor

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

22

Mötets avslutande

Handlingen saknar filer