Dnr: 0

1

ÄRENDELISTA

Dnr: 0

2

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Information

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Avrapportering rådens arbete

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

5

IT - Återrapport bredband

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

6

Samordningsförbundets insatser lokalt

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

7

Info från Robos styrelse rörande stiftelsens förvaltning och utveckling

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

8

Återrapport kring heltidsarbete

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

10

Byggsanktionsavgift för olovligt byggande

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

12

Indexuppräkning av timavgift för tillsyn enligt miljöbalken från 2019-01-01

Dnr: 0

13

Indexuppräkning av timavgift för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet från 2019-01-01

Dnr: 0

14

Höjning av timtaxa gällande Lokalvården

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

15

Avstå mottagningsantal ensamkommande flyktingbarn 2019

Dnr: 0

16

Agenda 2030 och översyn styrmodell Robertsfors kommun

Dnr: 0

Dnr: 0

18

Interkommunal ersättning (IKE) och bidragsbelopp 2019

Dnr: 0

19

Kommunalt uppföljningsansvar för ungdomar

Dnr: 0

20

Attestantförteckning barn- och utbildning

Dnr: 0

23

Politisk representation i RUSA projektets styrgrupp

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

Dnr: 0

25

Avskrivningar 2018

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

26

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 2019

Dnr: 0

27

Utskottens sammanträdeslokaler

Dnr: 0

28

Delgivningar

Handlingen saknar filer